گرید خاص

جزئیات

 

گرید خاص

 

5.06.10 کاغذ های رطوبت دار سفید چاپ نشده

5.06.10-carta-siliconata-bianca-1200x800


5.06.10-unprinted-white-wet-strength-paper-1-1200x800


 

5.06.11 کاغذ های رطوبت دار رنگی چاپ نشده

5.06.11-unprinted-coloured-wet-strength-paper-1200x800


5.06.11-unprinted-coloured-wet-strength-paper-3-1200x800


5.06.11-unprinted-coloured-wet-strength-paper-2-1200x800


5.06.11-unprinted-coloured-wet-strength-paper-1-1200x800