گرید متوسط

جزئیات

گرید متوسط

 

2.03.01 تراشه های سفید چاپی ، بدون چسب (lightly printed white shavings without glue ):  تراشه های سفید کاغذ ، با یا بدون پشش ، بر پایه خمیر کاغذ بدون چسب ( لایتلی )

 

Lightly printed white shaving without glue 2.03.01

2.03.01-lightly-printed-white-shavings-without-glue-1-1200x800


2.03.01-lightly-printed-white-shavings-without-glue-2-533x800


2.03.01-lightly-printed-white-shavings-without-glue-3-1200x800


2.03.01-lightly-printed-white-shavings-without-glue-4-1052x800


2.03.01-lightly-printed-white-shavings-without-glue-21-1200x800


2.03.01-lightly-printed-white-shavings-without-glue-1200x800


 

 

2.04.01 تراشه های سفید چاپی ، بدون چسب (heavily printed white shavings without glue) :  تراشه های سفید کاغذ ، با یا بدون پشش ، بر پایه خمیر کاغذ بدون چسب ( هویلی )

 

Heavily printed white shavings without glue 2.04.01

2.04.01-heavily-printed-white-shavings-without-glue-1-1200x800


2.04.01-heavily-printed-white-shavings-without-glue-2-1200x800


2.04.01-heavily-printed-white-shavings-without-glue-1200x800


 

 

2.05 کاغذ سفید معمولی مرتب شده: کاغذهای که معمولا از دفاتر جمع آوری میشود، ممکن است تکه تکه شده باشد ممکن است نشده باشد ( Sharedded )

White ordinary sorted office with glue 2.05

2.05-whire-ordinary-sorted-office-with-glue-1200x800


2.05-white-ordinary-sorted-office-with-glue-3-1200x800


 

 

2.05.01 کاغذ سفید معمولی مرتب شده بدون چسب:  کاغذهای که معمولا از دفاتر جمع آوری میشود، ممکن است تکه تکه شده باشد ممکن است نشده باشد ( Sharedded ) بدون چسب

 

White ordinary sorted office without glue 2.05.01

2.05.01-white-ordinary-sorted-office-without-glue-2-1200x800


2.05.01-white-ordinary-sorted-office-without-glue-1200x800


 

 

2.06. کاغذ رنگی مرتب شده دفتری معمولی:  کاغذ، که معمولا توسط دفاتر تولید می شود، شرید شده و شرید نشده به راحتی چاپ شده (lightly printed) ، امکان وجود توده هایی ازکاغذ های رنگی چاپ شده اما عاری از کاغذ عمیق رنگ شده

 

Ordinary sorted colored office paper 2.06

2.06-ordinary-sorted-coloured-office-paper-1-1200x800


Ordinary sorted colored paper 2.06

2.06-ordinary-sorted-coloured-paper-3-1200x800


 

 

2.07 بوک کوایر (bookquire ) سفید با چسب : کتاب ها یا shaving  انها ، بدون روکش های ضخیم، پایه آن کاغذ سفید است ، به طور عمده به صورت سیاه سفید چاپ شده با چسب

 

White bookquire with glue 2.07

2.07-white-bookquire-with-glue-1-1200x800


2.07-white-bookquire-with-glue-2-1200x800


2.07-white-bookquire-with-glue--533x800


 

 

2.07.01 بوک کوایر (bookquire ) سفید بدون چسب : کتاب ها یا شیوینگ های انها ، بدون رکش های ضخیم، پایه آن کاغذ سفید است ، به طور عمده به صورت سیاه سفید چاپ شده بدون چسب

 

White bookquire without glue 2.07.01

2.07-white-bookquire-without-glue-1-1200x800


2.07-white-bookquire-without-glue-2-1172x800


2.07-white-bookquire-without-glue-11-1200x800


2.07-white-bookquire-without-glue-1200x800