گرید کرافت

جزئیات

گرید کرافت (Kraft Grades):

4.01 (shavings of corrugated material ) مقوا استفاده نشده ومواد راه راه ( شیار دار) تراشیده شده : جعبه های استفاده نشده ، ورقه ها و مقوا شیاردار تراشیده شده ، liners or kraft and/or testliner

 

Unused board and shavings of corrugated material 4.01

4.01-unused-board-and-shavings-of-corrugated-material-1-1200x800


4.01-unused-board-and-shavings-of-corrugated-material-2-543x800


4.01-unused-board-and-shavings-of-corrugated-material-4-1200x800


4.01-unused-board-and-shavings-of-corrugated-material-21-1143x800


4.01-unused-board-and-shavings-of-corrugated-material-1200x800


 

 

4.01.01 مقوا کرافت شیار دار استفاده نشده: جعبه های استفاده نشده، ورقه ها و مقوا شیاردار تراشیده شده با

with kraft liners or kraft only

 

Unused corrugated kraft 4.01.01

4.01.01-unused-corrugated-kraft-1-1200x800


4.01.01-unused-corrugated-kraft-3-1200x800


4.01.01-unused-corrugated-kraft-1200x800