گرید برتر

جزئیات

گرید برتر (high grade):

 

3.02 ترکیب سبک از تراشه های و تکه های پرینتر رنگی (mixed lightly colored printer shavings)

تراشه هایی از کاغذ های پرینت شده و  نوشته شده ، رنگ سبک در mass

 

Mixed lightly colored printer shavings 3.02

3.02-mixed-lightly-coloured-printer-shavings-1-1200x800


3.02-mixed-lightly-coloured-printer-shavings-1200x800


 

3.03.10 بیندرهای سفید پرینت شده ی سبک (white lightly printed binders)

تراشه های سفید پرینت شده سبک با چسب به جز کاغذ رنگی در mass

 

White lightly printed binders with glue 3.03.10

3.03.10-white-lightly-printed-binders-with-glue-3-1200x800


3.03.10-white-lightly-printed-binders-with-glue-2-1200x800


3.03.10-white-lightly-printed-binders-with-glue-1-1200x800


3.03.10-white-lightly-printed-binders-with-glue--1295x800


 

 3.04 تراشه های سفید تکه شده با چسب (tear white shavings without glue)
تراشه های سفید تکه شده بدون چسب به جز کاغذ مرطوب و کاغذ رنگی در mass

 

Tear white shavings without glue 3.04

3.04-tear-white-shavings-without-glue-1-1238x800


3.04-tear-white-shavings-without-glue--1200x800


 

3.10 مولتی چاپ سنگین / وزن بالا ( multi printing high weight

کاغذ های پرینت شده یه صورت ورقه ای یا مرتب شده و تمیز به غیر از کاغذ های سنگین و کاغذ های رنگی در mass

 

Multi printing high weight 3.10

3.10-multi-printing-high-weight-1-1200x800


3.10-multi-printing-high-weight-2-1200x800


 

3.10.02 مولتی چاپ پرینت شده متوسط بدون چسب ایتالیا (متوسط /کم)

medium printed multi printing without glue Italy (medium/low)

کاغذ های چاپ شده/پرینت سنگین و متوسط به صورت ورقه ای یا مرتب شده در mass  بدون چسب

 

Medium printed multi printing without glue Italy 3.10.02

3.10.02-medium-printed-multi-printing-without-glue-Italy-2-1200x800


3.10.02-medium-printed-multi-printing-without-glue-Italy-3-1200x800


 

 

3.11 پرینت سفید سنگین multiply (white heavily printed multiply)

برش ها ی نو از مقوای      multiply   سفید پرینت شده سنگین با حد اکثر 20%  تکه های  خاکستری و قهوه ای

 

White heavily printed 3.11

3.11-white-heavily-printed-multiply-board-21-533x800


White heavily printed multip;y board 3.11

3.11-white-heavily-printed-multiply-board-2-1381x800


3.11-white-heavily-printed-multiply-board--1200x800


 

 

3.15 نوع 1و2 سفید (I and II white)

ورقه ها و تراشه ها و تکه هایی از کاغذ با پوشش و غیر پوشش غیرچاپی سفید

 

I and ll white paper 3.15

3.15-I-and-II-white-paper-1-1200x800


3.15-I-and-II-white-paper-3-1200x800


3.15-I-and-II-white-paper-4-1200x800


3.15-I-and-II-white-paper-1200x800


 

 

3.16 کاغذ پوشش سفید

تراشه ها و ورقه های کاغذ پوشش داده شده / روکش دار سفید بدون چاپ

 

White coated paper 3.16

3.16-white-coated-paper-1200x800


 

 

3.18.01 تراشه های سفید بدون روکش (white uncoated shavings)

ورقه های سفید غیر چاپی به جز پوشش کاغذی بدون چسب

 

White wood free uncoated shavings 3.18.01

3.18.01-white-woodfree-uncoated-shavings-1200x800


3.18.01-white-woodfree-uncoated-shavings-2-1290x800